Dyslexiezorg voor scholen

Dyslexiezorg voor scholen

Specialistische (vergoede) dyslexiezorg aan kinderen

Goed kunnen lezen is van essentieel belang voor een kind. Wie kan lezen heeft toegang tot kennis en de wereld. Heb je een kind in de groep dat ondanks jullie intensieve begeleiding grote moeite houdt met lezen en spellen? Dan heeft het kind misschien dyslexie. In overleg met de ouders kun je het kind dan bij ons aanmelden voor (vergoede) dyslexiezorg. Onze professionals staan voor je klaar!

Marjolein Winkel
Orthopedagoog & Specialist dyslexie, spelling & lezen

Welke signalen wijzen op dyslexie?

Hoe eerder dyslexie wordt vastgesteld, hoe beter het is voor het kind. Maar wat zijn signalen die mogelijk wijzen op dyslexie? In deze inventarisatielijst dyslexie geven we een overzicht.

Stappenplan aanvragen (vergoede) dyslexiezorg

Stap 1. Ouders/verzorgers melden aan

Ouders/verzorgers melden hun kind aan op onze website. Vervolgens vullen zij de ‘Vragenlijst ouders/verzorgers’ in, ondertekenen hem en sturen hem in via onze website of per post. De vragenlijst is te vinden op de aanmeldpagina en wordt per mail aan de ouders/verzorgers verstuurd.

Stap 2. Leerlingdossier invullen door school

Als de ingevulde ‘Vragenlijst ouders/verzorgers’ door ons is ontvangen, wordt het leerlingdossier bij de school opgevraagd. Deze aanvraag moet voldoen aan het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0. Hieruit moet blijken dat:

  • de leesproblemen al in een vroeg stadium zijn gesignaleerd;
  • de geboden ondersteuning (ondersteuningsniveau 2 en 3) van goede kwaliteit was, maar onvoldoende effect had.

Het invullen van het leerlingdossier is even een klusje. Met deze handleiding vul je het formulier sneller en makkelijker in.

Wij vragen een beschikking aan bij de gemeente. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, wordt het onderzoek naar dyslexie vergoed. Blijkt uit het onderzoek dat het kind ernstige (enkelvoudige) dyslexie heeft, dan vergoedt de gemeente ook de behandeling.

Als de gemeente toestemming geeft voor onderzoek kunnen we aan de slag. Ouders/verzorgers moeten hun kind zelf bij ons aanmelden. Ook hebben we een ingevuld leerlingdossier nodig.

Stap 3. Gesprek met de ouders/verzorgers

Dan volgt een intakegesprek met de ouders/verzorgers. We bespreken de informatie uit het leerlingdossier en hoe de ontwikkeling van het kind verloopt.

Stap 4. Dyslexieonderzoek

Een van onze orthopedagogen of psychologen voert de diagnostiek uit.

Stap 5. Adviesgesprek

De orthopedagoog/psycholoog bespreekt het verslag en de uitslag van het onderzoek met de ouders/verzorgers. Als blijkt dat het kind ernstige dyslexie heeft, vergoedt de gemeente de kosten voor onderzoek en behandeling. Is de dyslexie niet ernstig dan kunnen we het kind ook behandelen, maar dan worden de kosten niet vergoed. Dit bespreken we met de ouders/verzorgers.

Starten met de behandeling

Als we groen licht hebben van de ouders/verzorgers, starten we met de behandeling. Een van onze psychologen of orthopedagogen behandelt het kind wekelijks. De dyslexiebehandeling vindt plaats op een vast tijdstip, op een vaste behandellocatie. Het kind krijg opdrachten mee voor thuis en op school.

We werken met het kind aan:

  • lezen en spellen;
  • zelfvertrouwen en het leren omgaan met dyslexie;
  • leesmotivatie en leesplezier.

Samenwerking met ouders/verzorgers en school

Als Onderwijsversterkers werken we nauw samen met ouders/verzorgers, leraren en intern begeleiders. We bespreken op vaste momenten de ontwikkeling van het kind. Zo nodig passen we tussentijds het behandelplan aan. Samen met school bespreken we de onderwijsondersteuningsbehoeften van een kind en hoe we het kind gemotiveerd houden. Jouw begeleiding en betrokkenheid als leraar of intern begeleider zijn hard nodig om het traject tot een succes te maken. Een behandeltraject duurt maximaal een jaar tot anderhalf jaar.

Checklist lees-spellingproblemen & meertaligheid

Gaat het om een kind voor wie Nederlands de tweede taal is, dan is het belangrijk om breder te kijken naar lees- en spellingproblemen. Komt de achterstand door een stoornis, een algemeen taalprobleem óf heeft het kind nog onvoldoende kennis van de Nederlandse taal? Samen met onze partners in dyslexiezorg hebben we een checklist ontwikkeld die je kan helpen om hier de vinger op te leggen.

Consultatie & informatie over dyslexie

Heb je vragen over dyslexie? Wil je consultatie of meer informatie? Neem contact op.