Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Lees ze hieronder of download de voorwaarden in PDF formaat.

Ingangsdatum 4 november 2020

Artikel 1 Begrippen

1.1 Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan de Onderwijsversterkers (te noemen Onderwijsversterkers), evenals de personeelsleden van Onderwijsversterkers die door Onderwijsversterkers zijn gemachtigd om Onderwijsversterkers naar derden toe te vertegenwoordigen.
1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de persoon, de school, instelling of de onderneming waarmee een Overeenkomst wordt of is gesloten of die een Voorstel heeft aanvaard voor de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van diensten of producten door Onderwijsversterkers.
1.3 Onder “Diensten” wordt verstaan een door Opdrachtnemer uit te voeren of uitgevoerd(e) training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag, begeleiding, advies, onderzoek en/of behandeling van leerling(en) en/of het vervullen van tijdelijke functies of vergelijkbare activiteiten.
1.4 Onder “Open activiteit” wordt verstaan een dienst waaraan particulieren of medewerkers van Opdrachtgever deel kunnen nemen of waarvan gebruik kan worden gemaakt, zolang men voldoet aan de eventueel door Opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deelnemer werkzaam is.
1.5 Onder “Voorstel” wordt verstaan een schriftelijke offerte van een door Opdrachtnemer te (doen) leveren dienst of open activiteit ten behoeve van de Opdrachtgever.
1.6 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan een door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend Voorstel of schriftelijke Overeenkomst, tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever strekkende tot het (doen) uitvoeren van een dienst of open activiteit door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
1.7 Onder “Deelnemer” wordt verstaan diegene die zich voor een open activiteit heeft ingeschreven.
1.8 Onder “Materialen en hulpmiddelen” worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op informatiedragers en documenten, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan Opdrachtnemer door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
1.9 Onder “Apparatuur” wordt verstaan alle machines en installaties die tijdens een activiteit worden gebruikt, incl. apparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, evenals de daartoe behorende onderdelen.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Voorstellen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijken van deze Algemene voorwaarden kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming tussen partijen.
2.2 Door ondertekening van een Voorstel of Overeenkomst accepteert Opdrachtgever deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen, langs welke weg ook tot stand gekomen.
2.3 De toepasselijkheid van evt. inkoop-¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst / Wijziging van de Overeenkomst, c.q. meerwerk

3.1 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt door de ondertekening ervan tot stand.
3.2 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
3.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Opdrachtnemer zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 Het betrekken/ inschakelen van derden door Opdrachtgever of Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
4.4 Indien in de Overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de Opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten verrichten, indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat dit recht geeft op ontbinding van de Overeenkomst.
4.5 Indien de dienstverlening in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Annulering

5.1 Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
5.2 Onverminderd het vermelde in lid 1 van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van aanvaarde Voorstellen of Overeenkomsten of volledige schadevergoeding te vorderen.
5.3 Een open activiteit heeft doorgang indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer voldoende aanmeldingen zijn.
5.4 De deelnemer die zich heeft ingeschreven voor een open activiteit heeft het recht zich te laten vervangen door iemand anders die voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.
5.5 Ingeval er naar het oordeel van Opdrachtnemer voor een open activiteit sprake is van onvoldoende aanmeldingen dan heeft Opdrachtnemer het recht om de activiteit te annuleren. De beslissing over het al dan niet door gaan van de activiteit, vindt in principe drie doch uiterlijk twee weken voor aanvangsdatum plaats.
5.6 Een deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn/haar deelname aan een open activiteit schriftelijk te annuleren, waarna alleen administratiekosten in rekening zullen worden gebracht.
5.7 Bij annulering van een open activiteit binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum door een deelnemer is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
5.8 Indien een open activiteit op grond van artikel 5.5. geen doorgang vindt, zal er restitutie van het al betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– de Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen – na het sluiten van de Overeenkomst – die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nagekomen;
– de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens door Opdrachtgever niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt;
– in geval van overmacht (zie artikel 7).
6.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden:
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of;
– indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
6.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Opdrachtnemer de aanspraken die voortvloeien uit de wet en Overeenkomst.
6.5 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.7 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is en de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt dan worden de extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Indien naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Opdrachtnemer zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
7.2 Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de
overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Opdrachtnemer, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, pandemie, atoomkernreacties en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
7.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en facturering

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
8.3 Bij zogenaamde fiscaal “niet vrijgestelde” activiteiten wordt de van toepassing zijnde BTW in rekening gebracht.
8.4 Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever een rente van 1,25% per maand te berekenen, indien betaling van het verschuldigde niet binnen de in lid 1 van dit artikel aangegeven termijn is ontvangen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
8.5 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8.6 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigde.
8.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Daarbij wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens een rente van 1,25% per maand verschuldigd.
8.9 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgevers, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de volledige (financiële) verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
8.10 Facturering vindt standaard plaats volgens de volgende uitgangspunten:
– bij opdrachten tot maximaal € 2.500,00: 100% na afronding van de activiteiten;
– bij opdrachten tussen € 2.500,00 en € 10.000,00: 50% bij de start en 50% na afronding;
– bij opdrachten vanaf € 10.000,00: 40% bij de start, 40% halverwege het traject en 20% na afronding;
– bij open activiteiten: 100% bij verlenen opdracht;
tenzij anders overeengekomen.
8.11 Binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum / datum eindafrekening dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer te berichten indien Opdrachtgever van mening is dat de factuur of eindafrekening onjuistheden bevat. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur / eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 9 Prijswijziging

9.1 Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiten geldende tarieven en/of verkoopprijzen.
9.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven en/of verkoopprijzen, in geval van tussentijdse veranderingen van het niveau van de lonen en kosten die Opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, na schriftelijke mededeling door te berekenen.
9.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen, waardoor de te berekenen totale kosten meer dan 5% stijgen, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
10.2 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk:
– in geval Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever onjuiste en / of onvolledig verstrekte gegevens;
– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
– bij omstandigheden die veroorzaken dat de overeengekomen duur van uit te voeren diensten niet kan worden bereikt:
> indien en voor zover deze omstandigheden buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer vallen, zoals onvolledige of trage medewerking die bij de uitvoering wordt verleend door de Opdrachtgever;
> indien en voor zover deze omstandigheden bij het aangaan van de Overeenkomst niet voorzien waren.
10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.2 De Opdrachtgever verbindt zich bij deze om Opdrachtnemer en/of personen die namens Opdrachtnemer worden ingezet bij werkzaamheden ten behoeve van de opdracht te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid en iedere vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht door genoemde personen met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van Opdrachtnemer en/of personen die namens Opdrachtnemer worden ingezet bij werkzaamheden ten behoeve van de opdracht.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 Het auteursrecht op het door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materiaal berust bij Opdrachtnemer. Deelnemers aan open activiteiten mogen het daarbij door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend gebruiken ten behoeve van eigen activiteiten.
12.2 Overdracht van auteursrecht kan slechts schriftelijk geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken of kopiëren is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van Opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.
12.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 5.000 (vijf duizend euro) onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding + € 500 (vijf honderd euro) per dag dat de situatie voort duurt. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
13.2 Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer geleverde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
13.3 Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
13.4 De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
13.5 Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle door of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.
13.6 Partijen zullen geen gegevens en inlichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 14 Overname van personeel

14.1 Het is de Opdrachtgever verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na de beëindiging daarvan, ongeacht de reden van de beëindiging, op generlei wijze, medewerkers van de Opdrachtnemer die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, tenzij de Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk toestemming verleent.
14.2 Bij overtreding van de bepaling van lid 1 van dit artikel zal de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000 (tien duizend euro) per overtreding zijn verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van € 500 (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding van lid 1 van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 15 Werkruimten, apparatuur, materialen en hulpmiddelen

15.1 In overleg met Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht faciliteiten ter beschikking stellen. Dit geldt tevens voor het ter beschikking stellen van medewerkers van de Opdrachtgever die bij de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden betrokken zullen worden.
15.2 Indien de uitvoering van de Overeenkomst bij de Opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde werkruimten, apparatuur, materialen en hulpmiddelen kosteloos ter beschikking stellen.
15.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitoefening van de werkzaamheden medewerkers van Opdrachtnemer te allen tijde toegang hebben tot de te gebruiken werkruimten.
15.4 De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.

Artikel 16 Klachtenregeling

16.1 Ontevredenheid van Opdrachtgever over de gedragingen of handelswijze van medewerkers die handelen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer wordt zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen besproken en opgelost. Als partijen niet tot een oplossing komen dan bestaat de mogelijkheid voor Opdrachtgever om een klacht in te dienen.
16.2 Een door de Opdrachtgever ingediende klacht over de gedragingen of handelswijze van medewerkers die handelen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, zal door Opdrachtnemer worden afgehandeld conform de externe klachtenregeling Onderwijsversterkers zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer (zie www.onderwijsversterkers.nl).
16.3 Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door Onderwijsversterkers dan kan Opdrachtgever in beroep gaan bij: Commissie van Beroep, Onderwijsontwikkeling Nederland, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag.
16.4 De uitspraken van de Commissie van Beroep zijn voor de partijen bindend.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Indien een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen partijen trachten dit geschil door onderling overleg op te lossen.
17.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
17.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
17.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
17.5 Op alle Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.6 Als partijen niet in onderling overleg tot een oplossing komen dan is de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
17.7 Geschillen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer niet op.

Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37085647.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomsten met Opdrachtnemer.
18.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op de in de voorwaarden aangegeven datum van inwerkingtreding: zij betreffen de vanaf die datum af te sluiten Overeenkomsten.